Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong Jingyi Bearing Co., Ltd.” Hytaýda podşipnikleriň önümçilik bazasy bolan Şandong welaýatynyň Linqing senagat parkynda ýerleşýär.Dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen meşgullanýan, senagaty we söwdany birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Import we eksport hukugymyz bar we ISO9001-2000 halkara hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.Müşderi çyzgylaryna, ýöriteleşdirilen gaýtadan işleýiş nusgalaryna, OEM önümçilik hyzmatlaryna görä, awtoulag merkezi podşipnikleri, örtükli rolikli podşipnikler, çuňňur trubkaly podşipnikler, deşijek çykaryjy podşipnikler we her dürli standart däl podşipnikler öndürmekde ýöriteleşýär.

Kompaniýanyň iň ösen önümçilik enjamlary, güýçli tehniki güýji, ýokary hilli işgärleri bar, önüm dizaýnyny optimallaşdyrýar, gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny kämilleşdirýär, önümlerimiziň Hytaýda iň ýokary derejä ýetmegini üpjün etmek üçin önümiň hilini berk gözegçilikde saklaýar. "müşderä gönükdirilen, dogruçyl dolandyryş, üznüksiz gowulaşmak" iş pelsepesine.

product

Önümimiz!

Biziň kompaniýamyz TS16949 hil dolandyryş ulgamyny tegelek ýerine ýetirýär we götermek üçin ösen awtomatiki önümçilik liniýasyny, şeýle hem köp sanly hünär barlag we synag enjamlaryny hödürledi.Önümlerimiz Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada dürli awtoulaglarda tegelek ulanylýar;300-e golaý görnüşi bolan debriyaç çykarylyşy bilen, 100 görnüşli dartyş, tigirli rulon we 200-den gowrak konsentrator birligi,

100 görnüşi bolan dartgynlylyk

200-den gowrak tigirli podşipnik we konsentrator birlikleri

300 töweregi görnüşli debriyaç çykarylyşy

Üstünligimiz

JINGYI BEARING, milli standartlardan has ýokary kärhana standartlaryna laýyklykda öndürilýär we önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyrýar.Önümler ýurduň hemme ýerinde gowy satylýar we Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär we müşderileriň köpüsi tarapyndan garşylanýar we ykrar edilýär.Biz kärhanamyzyň içerki dolandyryşyny gowulandyrmak, tehnologiýany ýokarlandyrmak, ýokary hünärli täze önümleri ösdürip ýetişdirmek, ökde hünärli dolandyryş toparyny taýýarlamak bilen üznüksiz durýarys.Önümlerimiz müşderileriň gowy bahasyna we ynamyna, has meşhur şöhratyna we ähli bazarda has oňat karz aldy.

Kompaniýa içerki we daşary ýurtly kärdeşlerini tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek, bilelikde ösmek, elleşmek we ajaýyp we ajaýyp ertir döretmek üçin tüýs ýürekden garşylaýar