ýük awtoulaglary

  • Heavy Duty Truck Clutch Release Bearings

    Agyr ýükli ýük maşynynyň dykylyşy

    Debriyaç çykaryjy rulman, debriya and bilen geçirişiň arasynda oturdylýar.Geçiriji podşipnik oturgyç, geçirişiň birinji şahasynyň rulman örtüginiň turba giňelmesine ep-esli örtülendir.Yza gaýdyp gelýän baharyň üsti bilen, goýberilýän rulmanyň egni elmydama çykarylýan çeňňege garşy çykýar we goýberiji çeňňegiň (barmagyň boşadylmagy) takmynan 3-4 mm arassalanmagyny dowam etdirýär.