Awtoulag dýuýmynda rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Ruletkanyň togalanýan elementi has pes rolikli, içki tegelek rulonly konus rolikli rolikli.Okuň podşipnikinde birmeňzeş nokada çenli uzaldylan, rulonly podşipnikler korpusyň korpusyna degişlidir, kompaniýamyz müşderiniň aýratyn talaplaryna we dizaýn önümçiligine, ölçeg ulgamynyň ululygyny we standart däl podşipnikleri üpjün edip biler.
Tapylan rolikli rulmanlar ýokary ýüküň aşagynda bir ugur bolup biler, pes we orta tizlikli radial we eksenel amaly, aşakdaky podşipnikleri hödürläp bileris: bir hatar, goşa hatar, dört sütün görnüşi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Haryt belgisi: 32207
Rulman görnüşi : Has pes rolikli rulman (Metrik)
Möhürleriň görnüşi : Aç, 2RS
Takyklyk: P0, P2, P5, P6, P4
Arassalamak: C0, C2, C3, C4, C5
Keýpiň görnüşi: Bürünç, polat, neýlon we ş.m.
Top podşipnik aýratynlygy: Highokary hilli uzak ömür
JIYI rulmanyň hiline berk gözegçilik edýän pes ses
Ösen ýokary tehniki dizaýn bilen ýokary ýük
Iň gymmatly bäsdeşlik bahasy
Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmaty hödürlenýär
Arza: Awtoulaglar, tegelek zawodlar, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklar
Rulman paketi: Palet, agaç gap, täjirçilik gaplama ýa-da müşderileriň islegi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda standart eksport gaplamasy
Bukjanyň görnüşi: J: Plastiki turbalar paketi + Karton + Agaç palet
B: Roll Pack + Karton + Agaç palet
C: Şahsy guty + Plastiki halta + Karton + Agaç palet

Gurşun wagty

Mukdary (bölekler): 1-200 > 200
Wagt (günler): 2 Gepleşik geçirmek

Tapylan Roller Bearing Suffix kesgitlemesi:

J: Içerki gurluşyň üýtgemegi

B: Aragatnaşyk burçunyň ýokarlanmagy

X: Daşarky ölçegler halkara ülňülerine laýyk gelýär

CD: Nebit deşigi ýa-da ýag çukury bilen goşa daşky halka

TD: Içki halka bilen goşa halka

Üstünlik

Çözgüt:

Ilki başda müşderilerimiz bilen olaryň islegi boýunça aragatnaşyk gurarys, şonda inersenerlerimiz müşderileriň islegine we ýagdaýyna görä iň amatly çözgüt taparlar.

SYITYASAT BOLANMASY (Q / C):

ISO ülňülerine laýyklykda hünärmen Q / C işgärlerimiz bar, takyk synag
gurallar we içerki gözegçilik ulgamy, podşipnikleriň hilini üpjün etmek üçin material kabul etmekden başlap önümleriň gaplanyşyna çenli hiliň gözegçiligi her bir işde amala aşyrylýar.

Gapjyk:

Rulmanlarymyz, adaty gutular, bellikler, ştrih-kodlar we ş.m. üçin standartlaşdyrylan eksport gaplamalary we daşky gurşaw bilen goralýan gaplama materiallary, müşderimiziň islegine görä üpjün edilip bilner.

LOGISTIC:

Adatça, podşipniklerimiziň agyrlygy sebäpli howa gatnawy, howa gatnawy, ekspress hem müşderilerimize zerur bolsa, okean transporty arkaly müşderilere iberiler.

Kepillik:

Rulmanlarymyzy ýük daşaýan senesinden 12 aýyň dowamynda material we ussatlykdaky kemçiliklerden azat bolmaga kepillendirýäris, bu kepillik maslahat berilmeýän ulanmak, nädogry gurmak ýa-da fiziki zeper bilen ýatyrylýar.

Sorag-jogap

Kemçilikli önüm tapylanda aşakdaky jogapkärçiligi öz üstüne alarys:

Haryt alnan ilkinji gününden 1: 12 aý kepillik
2: Çalyşmalar indiki sargydyňyzyň harytlary bilen iberiler
3: Müşderiler zerur bolsa kemçilikli önümleri yzyna gaýtaryň

SORAG: ODM & OEM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Jogap: Hawa, dünýädäki müşderilere ODM & OEM hyzmatlaryny hödürleýäris, dürli stildäki jaýlary we dürli markalarda ululyklary sazlap bilýäris, şeýle hem zynjyryň tagtasyny we gaplaýyş gutusyny siziň talaplaryňyza görä düzýäris.

SORAG: MOQ näme?

Jogap: MOQ standartlaşdyrylan önümler üçin 10 sany;ýöriteleşdirilen önümler üçin MOQ öňünden gepleşik geçirmeli.Mysal üçin ys almak üçin MOQ ýok.

SORAG: Gurluşyk wagty näçe wagt?

Jogap: Nusga sargytlarynyň esasy wagty 3-5 gün, köpçülikleýin sargytlar üçin 5-15 gün.

SORAG: Sargytlary nädip ýerleşdirmeli?

Jogap:

1: Bize modelini, markasyny we mukdaryny, iberijiniň maglumatyny, iberiş ýoluny we töleg şertlerini e-poçta bilen iberiň
2: Proforma hasap-fakturasy size iberildi we iberildi
3: PI tassyklandan soň doly töleg
4: Tölegini tassyklaň we önümçiligi tertipläň

Inç seriýaly reňkli rolikli podşipnik
Aýak belgisi demensiýa
d D T B C R r
11590/11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.6 1.6
LM11749 / 10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 1.2 1.2
LM11949 / 10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
A6075 / A6175 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6
12580/12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5
LM12749 / 10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.?065 1.2 1.2
LM12749 / 11 21.986 45.794 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
M12648 / 10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
1755/1726 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2
7093/7196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1
7097/7196 25 50.005 13.495 14.26 12.7 1 1.2
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
1780/1729 25.4 56.896 19.368 19.837 15.875 0.8 1.3
L44643 / 10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.2 1.2
M84548 / 10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2
7100/7196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1.1 1
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
15101/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.282 3.6 1.2
L44649 / 10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
2474/2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
2872/2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.2
15113/15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
L45449 / 10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
15116/15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 1 1.2
M86649 / 10 30.162 64.292 21.432 31.432 16.67 1.6 1.6
M88043 / 10 30.213 68.262 22.225 22.225 17.462 2.4 1.6
LM67048 / 10 31,75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3
2580/20 31,75 66.421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2
15126/15245 31,75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
HM88542 / 10 31,75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.2 3.2
M88048 / 10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
LM48548 / 10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
HM88649 / 10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.4 2.4
L68149 / 10 34.98 59.131 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
L68149 / 11 34.98 59.975 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
HM88648 / 10 35.717 72.233 25.4 25.4 19.842 3.6 2.4
HM89449 / 10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.05 3.5 3.3
JL69349 / 10 38 63 17 17 13.5 sp sp
LM29748 / 10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
LM29749 / 10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3
LM29749 / 11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.4 1.2
418/414 38.1 88.501 26.988 29.083 22.225 3.6 1.6
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5
25572/25520 38.1 82.931 23.812 25.4 19.05 0.8 0.8
LM300849 / 11 10.988 67.975 17.5 18 13.5 sp 1.5
LM501349 / 10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.6 0.8
LM501349 / 14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.6 0.8
18590/20 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.6 3.2
25577/20 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.6 0.8
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
17787/31 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08 2 1.3
LM603049 / 11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.6 0.8
LM102949 / 10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.6 0.8
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
LM503349 / 10 45.987 74.976 18 18 14 2.4 1.6
JLM104948 / 10 50 82 21.501 12.501 17 3 0.5
LM10949 / 11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.5 3.6 1.2
28KW01G 28 50.292 14.224 16.667 10.7 2 1.3
28KW02G 28 52 15.8 18.5 12 2 1.3
28KW04G 28 50.292 14 18.65 10.668 2 1.3
31KW01 31,75 53.975 15.3 14.9 11.9 2 1.3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň