Awtoulag tigirli dartyş enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dartyş we işsiz rulman içki halka, daşky halka, saklaýjy, ýag we möhür ýaly esasy böleklerden durýar.Aýlanma gatnaşygy sazlamak üçin kasna goşulyp bilner.Dartgynlylygy goşmak üçin ýerini sazlamak üçin ýaýyň üsti goşulyp bilner.Acesaryşlar rulman bölekleriniň biridir.Toplaryň tapylmagy üçin çyzykly ýol bar.Daşarky ýaryş we içki ýaryş toplumy düzýär.Içerki ýaryş kiçi gurnama bölüminde ýerleşýär we daşarky ýaryş jaýda ýerleşýär.Wagtlaýyn kemer ulgamyny dizaýn edilen rewolýusiýa tizligi bilen üpjün etmek üçin daşarky ýaryşa kasna goşulyp bilner.Aýlaw elementi ýaryşlaryň arasynda ylgaýan "top".Toplar bilen bilelikde hereket edýän saklaýjy, aýratyn topy pozisiýa bölýär.Şeýle hem ýag sürtülmäni azaltmakda möhüm rol oýnaýar we ýag möhüri ýagy saklamaga we keseki bölejikleri çozuşdan ýapmaga hyzmat edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň