Awtoulag podşipniklerini ösdürmek we ulanmak

Gadymy müsürliler piramidalary guraly bäri podşipnikler bar.Tigirli rulmanyň aňyrsyndaky düşünje ýönekeý: zatlar süýşürilenden has gowy aýlanýar.Haçan-da zatlar süýşende, olaryň arasyndaky sürtülme olary haýalladýar.Iki ýüz biri-biriniň üstünden aýlanyp bilýän bolsa, sürtülme ep-esli azalýar.Gadymy müsürliler gurluşyk meýdançasyna öwrüp bilmekleri üçin tegelek agaçlary tegelek daşlary ýerleşdiripdirler we daşlary ýere süýräp sürtülmegi azaldar.

Rulmanlar sürtülmäni ep-esli azaldýan hem bolsa, awtoulag tigirli podşipnikler henizem köp hyýanatçylykly peýdalanýarlar.Çukurlardan, dürli ýollardan we wagtal-wagtal päsgelçiliklerden geçip barýarkaňyz, awtoulagyňyzyň agramyny goldamak bilen çäklenmän, tigirleriňiziň aýlanmagyna ýol açýan wagtyňyzda bu zatlaryň hemmesini etmeli. minutda müňlerçe rewolýusiýada minimal sürtülme bilen.Şeýle hem tozan we suw hapalanmagynyň öňüni almak üçin öz-özüne ýeterlik bolmaly we berk möhürlenmeli.Bularyň hemmesini ýerine ýetirmek üçin häzirki zaman tigirli podşipnikler ýeterlikdir.Indi bu täsir galdyryjy!

Häzirki wagtda satylýan ulaglaryň köpüsi, konsentratoryň içinde möhürlenen we tehniki hyzmaty talap etmeýän tigirli podşipnikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Möhürli podşipnikler has täze awtoulaglaryň köpüsinde we garaşsyz öňündäki asma görnüşli ýük awtoulaglarynyň we ulaglaryň öň tigirlerinde bolýar.Möhürli tigirli podşipnikler 100,000 mildan gowrak hyzmat ömri üçin işlenip düzülendir we köpüsi bu aralykdan iki esse geçmäge ukyplydyr.Şeýle-de bolsa, ulagyň nädip dolandyrylýandygyna we podşipnikleriň täsirine baglylykda ortaça göterijilik ömri 80,000-den 120,000 mil aralygynda bolup biler.

Adaty bir merkezde içki we daşarky tigir bar.Rulmanlar rolik ýa-da top görnüşi.Tapylan rolikli podşipnikler iň oňat alternatiwadyr, sebäbi olar gorizontal we gapdal ýükleri has netijeli goldaýarlar we çukurlara urmak ýaly aşa zarba çydap bilýärler.Tapylan podşipnikler burçda ýerleşýän rulman ýüzleri bar.Tapylan rolikli podşipnikler, adatça iki tarapa zyňylmagy üçin burç bilen ters tarapa gönükdirilen jübütlere oturdylýar.Polat rolikli podşipnikler ýüki goldaýan kiçijik depreklerdir.Has pes ýa-da burç keseligine we gapdal ýüklemäni goldaýar.

Tigirli podşipnikler ýokary hilli we ýokary polatdan ýasalýar.Içki we daşarky ýaryşlar, toplaryň ýa-da rulonlaryň dynç alýan çukury bilen halkalar we togalanýan elementler, rulolar ýa-da toplar hemmesi ýylylyk bilen bejerilýär.Gatylaşdyrylan ýer rulmanyň könelmegine ep-esli goşant goşýar.

Ortaça ulagyň agramy 4000 kilo töweregi.Müňlerçe kilometrden geçmeli köp agram.Talap edilişi ýaly ýerine ýetirmek üçin tigirli podşipnikler takmynan birkemsiz bolmaly, ýeterlik ýaglanmaly we çalgy ýagynyň we hapalanmazlygy üçin möhürlenmeli.Tigirli podşipnikler uzak wagtlap işlenip düzülen hem bolsa, yzygiderli ýük we öwrüm podşipniklere, ýaglara we möhürlere täsir edýär.Tigiriň wagtyndan öň ýetmezçiligi täsir, hapalanmak, ýagyň ýitmegi ýa-da bularyň utgaşmagy sebäpli zeper ýetýär.

Tigirli möhür syzyp başlansoň, rulman şowsuzlyga başlady.Zeper ýeten ýag möhüri, podşipniklerden ýagyň çykmagyna mümkinçilik döreder, şondan soň hapa we suw rulman boşlugyna girip biler.Suw podşipnikler üçin iň erbet zat, sebäbi ol pos döredýär we ýagy hapalaýar.Maşyn sürmekde we burçlamakda tigir rulmanlaryna gaty köp agram düşýändigi sebäpli, ýaryşyň iň az mukdary we zeper ýetmegi hem ses döreder.

Möhürlenen podşipnikdäki möhürler şowsuz bolsa, möhürleri aýratyn çalşyp bolmaz.Tutuş konsentrasiýany çalyşmaly.Zawodda möhürlenmedik, häzirki wagtda seýrek bolan tigirli podşipnikler wagtal-wagtal tehniki hyzmaty talap edýär.Olary arassalamaly, barlamaly, täze ýag bilen doldurmaly we takmynan her 30,000 mil ýa-da öndürijiniň tekliplerine laýyklykda täze möhürler goýmaly.

Tigir götermek meselesiniň ilkinji alamaty, tigirleriň töwereginden gelýän ses.Adatça zordan eşidilýän gykylyk, gykylyk, gykylyk ýa-da haýsydyr bir sikl sesinden başlaýar.Awtoulag sürülende ses, adatça agyrlyk derejesini ýokarlandyrar.Anotherene bir alamat, tekeriň aşa köp oýnamagy netijesinde rulda aýlanmakdyr.

Tigir göterýän ses çaltlaşanda ýa-da tizlenende üýtgemeýär, öwrülende üýtgäp biler.Has güýçli bolup biler ýa-da belli bir tizlikde ýitip biler.Tigirli sesi eşidýän tekeri teker sesi ýa-da ýaramaz hemişelik tizlik (CV) bogun bilen garyşdyrmazlyk möhümdir.Nädogry CV bogunlary, adatça öwrülende basylgy ses çykarýar.

Tigirli sesli diagnoz goýmak hemişe aňsat däl.Awtoulagyňyzyň tigirleriniň haýsysynyň ses çykarýandygyny kesgitlemek, hatda tejribeli tehnik üçinem kyn bolup biler.Şonuň üçin köp mehanik, köplenç haýsy tigiriň şowsuzdygyna göz ýetirip bilmeýänligi üçin bir wagtyň özünde köp tigirli podşipnikleri çalyşmagy maslahat berýärler.

Tigir podşipniklerini barlamagyň umumy usuly, tigirleri ýerden ýokaryk galdyrmak we her bir tekeri diňlemek we duýmak ýa-da konsentratorda oýnamak bilen her tekeri el bilen aýlamakdyr.Möhürli tigirli podşipnikli ulaglarda oýnamak hökman däl (köplenç .004 dýuýmdan az) ýa-da oýnamak, düýbünden gödeklik ýa-da ses bolmaz.Oýnuň barlygyny barlamak, tekeri sagat 12-de we 6-da pozisiýada saklamak we tekeri yza-yza sokmak arkaly amala aşyrylyp bilner.Göze görnüp duran oýun bar bolsa, tigirli podşipnikler gowşak we olary çalyşmak ýa-da hyzmat etmek zerur.

Nädogry tigirli podşipnikler awtoulagyňyzyň gulplama garşy tormoz ulgamyna (ABS) täsir edip biler.Çukurda aşa köp oýnamak, geýmek ýa-da gowşamak köplenç datçigiň halkasynyň aýlanmagyna sebäp bolýar.Tigir tizligi datçikleri datçigiň ujy bilen datçigiň halkasynyň arasyndaky howa boşlugynyň üýtgemegine gaty duýgur.Netijede, könelen tigirli rulon, tigir tizliginiň datçiginiň näsazlyk koduny kesgitlän we ABS duýduryş çyrasynyň ýakylmagyna sebäp boljak nädogry signalyň döremegine sebäp bolup biler.

Tigirli näsazlyk, esasanam awtoulag ýolunda sürüp barýarka we ulag tigirini ýitirse, agyr netijelere getirip biler.Şonuň üçin ASE kepillendirilen tehnikiňiz iň bolmanda her ýyl tigir rulmanlaryňyzy barlamaly we kynçylykly sesleri diňlemek üçin ulagyňyzy sürmeli.

news (2)


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr