Rulman saýlamagyň parametrleri

Rugsatly podşipnik gurmak üçin giňişlik
Maksatly enjamlara podşipnik gurmak üçin, rulonly rulman üçin ýanaşyk ýer we oňa ýanaşyk bölekler adatça çäklidir, şonuň üçin rulmanyň görnüşi we ululygy şeýle çäklerde saýlanmalydyr.Köplenç ýagdaýda miliň diametri, berkligi we maşyn dizaýneri tarapyndan berkligi esasynda kesgitlenýär;şonuň üçin podşipnik köplenç öz göwrümine görä saýlanýar.Rulman podşipnikleri üçin köp sanly standartlaşdyrylan ölçeg seriýalary we görnüşleri bar we olardan optimal rulmany saýlamak möhüm mesele.

Adüklemek we götermek görnüşleri
Ringük ululygy, ulanylýan ýüküň görnüşi we ugry görnüşi saýlamakda göz öňünde tutulmalydyr.Rulmanyň eksenel ýük göterijilik ukyby, podşipnik dizaýnyna baglylykda radial ýük göterijiligi bilen berk baglanyşyklydyr.

Rugsat berilýän tizlik we göteriş görnüşleri
Rulman oturdyljak enjamlaryň aýlanma tizligine jogap hökmünde saýlanjak podşipnikler;rulonlaryň iň ýokary tizligi diňe bir rulmanyň görnüşine däl-de, eýsem ululygyna, kapasanyň görnüşine, ulgamdaky ýüklere, çalgy usulyna, ýylylygyň ýaýramagyna we ş.m. baglylykda üýtgeýär. ýokary tizlikden aşaklygyna ýerleşdirildi.

Içerki / daşarky halkalaryň we rulman görnüşleriniň gabat gelmezligi
Içki we daşarky halkalar, ulanylýan ýükler sebäpli dörän miliň gaçmagy, miliň we jaýyň ölçegli ýalňyşlygy we montaj ýalňyşlyklary sebäpli birneme ýalňyş düzülendir.Rugsat berilmedik mukdar, rulmanyň görnüşine we işleýiş şertlerine baglylykda üýtgeýär, ýöne adatça 0.0012 radiandan az burç bolýar.Uly gabat gelmezlige garaşylanda, öz-özüni deňleşdirmek ukybyna eýe bolan podşipnikler, sferik rolikli podşipnikler we podşipnikler ýaly öz-özüni sazlamak ukybyna eýe bolan podşipnikler saýlanmalydyr.

Ygtybarlylyk we göteriş görnüşleri
Ingüklenýän rulmana ýükler ýüklenende, togalanýan elementler bilen ýaryş ýollarynyň arasyndaky aragatnaşyk meýdançalarynda käbir elastik deformasiýa ýüze çykýar.Rulmanyň berkligi, ýük göterijiniň içki we daşarky halkalaryň we togalanýan elementleriň elastik deformasiýasynyň mukdaryna baglylygy bilen kesgitlenýär.Rulmanyň berkligi näçe ýokary bolsa, elastik deformasiýany has gowy dolandyrýarlar.Maşyn gurallarynyň esasy pyçaklary üçin, eplenjiň galan bölekleri bilen bilelikde podşipnikleriň ýokary berkligi bolmaly.Netijede, rolikli podşipnikler ýük bilen az deformasiýa edilendigi sebäpli, köplenç podşipniklerden has köp saýlanýar.Goşmaça ýokary berklik zerur bolanda, otrisatel arassalaýyş.Burçly kontakt şar podşipnikleri we rulonly podşipnikler köplenç öňünden ýüklenýär.

news (1)


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr