Rulmanlary dogry saklamak üçin ýedi maslahat

Rulmanlar, enjamyň çyzgysyny we aýlaw hereketlerini saklamaga kömek edýän möhüm mehaniki komponentlerdir we uzak işleýiş möhletini üpjün etmek üçin olaryň dogry saklanmagy möhümdir.
1. Seresaplyk bilen işlediň
Rulmanlar çalt zaýalanmak üçin näzikdir.Şeýle bolansoň, gaplamalary üýtgemän arassa we gurak gurşawda keseligine saklanmagy gaty möhümdir.Olary howadan çykýan hapalaýjy maddalara duçar etmäň, sebäbi hatda kiçijik bir bölejik hem wagtyndan öň näsazlyga sebäp bolup biler.Hiç haçan olary çekdirmäň ýa-da urmaň, ýa-da togalanýan elementlere zeper ýetirip bilýän, gabat gelmeýän gönüden-göni güýç ýa-da daşarky halkany ulanmaň.Rememberatda saklamaly iň möhüm zat, podşipnikleri ulanmaga taýyn bolýança hiç wagt gaplamalaryndan aýyrmazlykdyr.

2. Rulman jaýyny we milini barlaň
Haçan-da podşipnik gurnamak üçin ulanylanda, jaýyň we şahanyň islendik fiziki ýagdaýy ýa-da zeper ýetmegi barlanylmagy möhümdir.Aceserleri arassalamak we islendik nikleriň we gabyklaryň aýrylandygyna göz ýetirmek üçin elmydama ýumşak mata ulanyň.

3. Rulmanlary dogry guruň
Rulmanlary gurnamak üçin ulanylýan usul, podşipnikiň görnüşine baglydyr.Mysal üçin, silindr görnüşli burunly podşipnikler, adatça, basma usuly bilen gurnalýar.Dişli burunly podşipnikler, ýeňli ýeňleri ulanmak bilen gönüden-göni örtülen ýa-da silindr görnüşli şahalara oturdylyp bilner.Şeýle-de bolsa, basyş diňe metbugat enjamy bilen ulanylmaly, sebäbi onsuz awtoulag ýollary zaýalanmagy mümkin.

4. Gyzdyrmakdan ýa-da aşa gyzmakdan gaça duruň
Rulmanlarda rugsat edilýän iň ýokary ýyladyş materialyň ýylylyk bejergisine baglydyr.Rugsat berlen çäkden ýokary gyzdyrylsa, podşipnik poladyny hemişelik deformasiýa edip ýa-da ýumşadyp, ýük göterijilik ukybyny peseldip, şowsuzlyga sebäp bolup biler.Rulmanlary elmydama induksiýa gyzdyryjylary ulanyp gyzdyryň we hiç wagt açyk alaw bilen ulanmaň.

5. Elmydama degişli gurallary ulanyň
Gurnamak we sökmek işlerinde podşipnikli göterijiler, podşipnik gurallary, ýag injektor gurallary, gidrawliki hozlar ýa-da induksiýa gyzdyryjylary ýaly ýöriteleşdirilen gurallar ulanylmaly.Bu gurallar zeper ýetmek howpuny azaltmak üçin gurnamagyň ýa-da düşürmegiň aňsat işlemegini üpjün edýär.

6. Poslamalardan gaça duruň
Rulmanlary suwuň uzak wagtlap saklamazlygy möhümdir, sebäbi ol poslama we poslama sebäp bolar.Şeýle hem, enjamyň işleýşine we öndürijiligine täsir edip bilýän podşipnikleriň wagtyndan öň işlemezligine sebäp bolar.Netijede, operasiýa çykdajylaryňyzy artdyrar.Şeýle hem, podşipnikler ulanylanda ellik geýiň.Ylgamak poslamaga we poslamaga hem sebäp bolup biler.

7. Dogry ýaglamak
Rulmanlaryňyzyň uzak ömrüni dowam etdirmek isleseňiz, olaryň dogry ýaglanmagy gaty möhümdir.Dogry çalgy daşky gurşawyň ýagdaýyna, temperaturasyna, tizligine we ýüküne baglydyr.Bu ýagdaýda öndürijiňiziň tekliplerini ýerine ýetirmegiňiz maslahat berilýär.

news (3)


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr